GWARANCJA PODSTAWOWA NA ROWERY PLUMBIKE

 

 1. Gwarant udziela na zakupiony towar gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia sprzedaży.
 2. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru oznaczonego naklejka z czytelnym numerem seryjnym wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu do Punktu Serwisowego.
 3. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie towaru pod warunkiem, że będzie on używany przez użytkownika zgodnie z określonym przez Gwaranta przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń lub wad materiałowych Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę, którą w jego imieniu wykonują Punkty Serwisowe. W przypadku konieczności wymiany części gwarant zapewnia ją w kolorze zakupionego roweru i o parametrach części zamontowanej pierwotnie.
 5. Do obowiązków użytkownika należy wykonywanie obsługi, regulacji i konserwacji roweru określonych w instrukcji obsługi, poddanie roweru w okresie między 6 a 10 tygodniem od daty zakupu obowiązkowemu płatnemu przeglądowi w dowolnym punkcie serwisowym (potwierdzone pieczęcią i podpisem) zgodnie z podanym poniżej wykazem czynności serwisowych:

Wykaz czynności serwisowych w ramach obowiązkowego (płatnego) przeglądu:
– oględziny ogólne roweru
– kontrola i regulacja hamulców (stan klocków)
– kontrola i regulacja przerzutek
– kontrola i regulacja luzów łożyska widelca
– kontrola i regulacja luzów supportu, piast i pedałów
– kontrola połączeń skręcanych: korby, pedały, wspornik kierownicy, dźwignie hamulców, siodełko
– kontrola naciągu szprych, ewentualne centrowanie kół
– kontrola stanu łańcucha

 1. Czas wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi do 15 dni od dnia dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego. W przypadku konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub sprowadzenia części zamiennej z zagranicy czas ten może ulec wydłużeniu do 30 dni.
 2. Niniejsza ochrona gwarancyjna obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie terytorium Unii Europejskiej. W przypadku wystąpienia usterki gwarancyjnej w rowerze poruszającym się poza granicami Polski prosimy o kontakt z firmą aby ustalić najlepszy możliwy sposób usunięcia usterki.
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia roweru powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz spowodowane przez zdarzenia losowe. W szczególności odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji nie podlegają uszkodzenia i obtarcia siodełka lub uszkodzenia mechaniczne.
 4. Gwarancja nie obejmuje ogumienia, oświetlenia, okładzin hamulcowych, linek hamulcowych, linek przerzutek oraz dzwonka (za wyjątkiem stwierdzenia usterek w produktach nowych i nie używanych), które zużywają się w trakcie eksploatacji.
 5. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji i dokręcenia połączeń śrubowych (m.in. centrowanie kół, likwidacja luzów w połączeniach śrubowych, regulacja przerzutek, regulacja hamulca, regulacja napięcia łańcucha) oraz wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji lub uszkodzonych przy upadkach lub podobnych zdarzeniach.
 6. Gwarancja traci swą ważność (wygasa) w przypadkach:

– upływu terminu gwarancji, utraty karty gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży,
– niewykonania w wymaganym terminie obowiązkowego, płatnego pierwszego przeglądu,
– samodzielnej naprawy kluczowych podzespołów (przekładnia, suport, stery, korba) przez użytkownika,
– wprowadzanie przez użytkownika zmian konstrukcyjnych w rowerze,
– nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w instrukcji obsługi roweru,
– używanie przez kupującego roweru niewłaściwie przygotowanego do eksploatacji, bądź niewłaściwie zmontowanego,
– eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem roweru.

 1. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia poszczególne części roweru.
 2. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z niezgodności towaru z umową.
 3. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z pieczątką, podpisem punktu sprzedaży i datą sprzedaży oraz wpisanym rodzajem i numerem sprzętu.