REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.plumbike.eu

§ 1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Plumbike.eu.

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.plumbike.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lemaria Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plumbike.eu prowadzony jest przez firmę  Lemaria Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 12A, 05-850 Szeligi, NIP 525-280-96-37, REGON 385076192, tel. 660 717 818, e-mail: rower@plumbike.eu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta i jest to tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.plumbike.eu niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 8.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.plumbike.eu
 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lemaria Sp z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną:” Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr.”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”.
 7. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: poza sezonem ok. 3 dni robocze, w sezonie wiosenno-letnim ok.10 dni roboczych dla produktów przygotowywanych na zamówienie oraz 10 do 15 dni roboczych w przypadku przesyłek realizowanych poza granice Polski. Zamówienia na akcesoria rowerowe są realizowane w przeciągu 1-2 dni roboczych. 

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

          – wpłata na konto,

         – przesyłka za pobraniem,

         – wpłata poprzez system płatności iMoje,

         – system sprzedaży ratalnej PayU oraz Santander,

         – gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§ 5 DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałej części Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem firmy logistycznej AMBRO EXPRESS oraz kurierskich Hellmann, InPost, DPD i DHL.
 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

          – odbiór osobisty,

          – dostawa roweru firmą logistyczną AMBRO EXPRESS – dostawa bezpłatna na terenie całej Polski, 39 zł na terenie Warszawy (złożony i gotowy do jazdy),

          – dostawa akcesoriów oraz rowerów dziecięcych za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, DPD, DHL – zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 1. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 2. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy
 3. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 4. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący lub Sprzedający po przekroczeniu ustalonej kwoty minimalnej dokonanych zakupów.
 6. Wysyłka zamówionych produktów realizowana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu dokonanej płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonanej za zamówione towary płatności.

§ 6 REZYGNACJA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm., przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wysyłając je na adres Lemaria Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 12A, 05-850 Szeligi lub na adres mailowy rower@plumbike.eu.
 3. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu.
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres po wcześniejszym kontakcie w celu umówienia terminu odbioru przez kuriera:

           Plumbike
           Lemaria Sp. z o.o.
           ul. Wierzbowa 12A, 05-850 Szeligi

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia 5% sumy zwrotu za produkty konfigurowane czyli przygotowywane pod indywidualne zamówienie Klienta. 
 3. Zwrot zamówionego roweru na koszt Sklepu możliwy jest w terminie do 3 dni od momentu otrzymania przesyłki z rowerem bądź jego odbioru ze Sklepu. Rower zwracany pomiędzy 4. a 14. dniem od dostawy bądź jego odbioru ze Sklepu powinien zostać dostarczony do Sklepu bez uszkodzeń na koszt Klienta wraz z oryginałem dowodu zakupu. Jeżeli Kupujący chciałby skorzystać z możliwości odbioru towaru przez Sprzedawcę, to koszt odbioru w takim przypadku będzie wynosił 100 zł. plus koszt wysyłki kartonu, w przypadku jego braku.
 4. Produkty inne niż rowery wyłączone są z opcji darmowego zwrotu i powinny zostać dostarczone do Sklepu na koszt Klienta.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. 
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 KODY RABATOWE

 1. Kody rabatowe kwotowe lub procentowe upoważniają do zakupu produktów z oferty zamieszczonej w sklepie www.plumbike.eu.
 2. Wartość przyznanych rabatów rozkłada się proporcjonalnie na wybrane lub wszystkie produkty zamieszczone w koszyku, w zależności od treści informacji o promocji.
 3. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu rabatowego podczas zakupów w sklepie www.plumbike.eu.
 4. Kody rabatowe nie sumują się oraz nie łączą się z voucherami Plumbike zakupionymi w różnego rodzaju konkursach i innych wygranych oraz objętych ofertami promocyjnymi dostępnymi w sklepie www.plumbike.eu
 5. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 6. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi udzielanymi przez sklep internetowy www.plumbike.eu. Klient uaktywnia kod rabatowy poprzez dodanie wybranego produktu do Koszyka, a następnie wpisując kod  rabatowy w polu oznaczonym „Wykorzystaj kupon”. Po wpisaniu i zaakceptowaniu poprawnego kodu Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu.
 7. Produkty, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w paragrafie nr 6 niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku zwrotu produktów zakupionych przy wykorzystaniu kodów rabatowych w ramach promocji, Klient otrzymuje jedynie zwrot równowartości pieniężnej produktu widniejącej na dowodzie sprzedaży.

§ 9 VOUCHERY

Voucher Plumbike Type 1  to jest voucher zakupiony w sklepie www.Plumbike.eu za pełną wartość, która widnieje na voucherze.

 1. Niniejszy voucher uprawnia do zakupu wszystkich produktów (w cenach regularnych oraz produktów objętych promocją) dostępnych na stronie sklepu www.plumbike.eu
 2. Voucher posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny i może być wykorzystany wyłącznie do nabycia produktów dostępnych w sklepie www.plumbike.eu. Aby wykorzystać voucher, Klient uaktywnia kod vouchera poprzez dodanie wybranego produktu do Koszyka, a następnie poprzez wpisanie kodu w polu oznaczonym „Wykorzystaj kupon”. Po wpisaniu i zaakceptowaniu poprawnego kodu wartość zamówienia zostanie pomniejszona o odpowiednią wartość vouchera.
 3. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu vouchera podczas zakupu w sklepie www.plumbike.eu. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz nie podlega zwrotowi. Voucher Plumbike ważny jest 12 miesięcy od daty wystawienia.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką został wystawiony voucher. W przypadku, gdy wartość Koszyka przewyższa wartość vouchera, Klient jest zobowiązany do dopłaty różnicy w cenie vouchera i produktów.
 5. Produkty zakupione przy użyciu vouchera mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w  w paragrafie 6 niniejszego regulaminu. Rozliczenie zwrotu zakupionego produktu przy użyciu kodu vouchera następuje poprzez ponowne wystawienie vouchera  o wartości zgodnej z równowartością zwracanego produktu z uwzględnieniem pierwotnej daty ważności vouchera. 

Voucher Plumbike Type 2  to jest voucher zakupiony w sklepie www.Plumbike.eu, który:

 1. Niniejszy voucher uprawnia do zakupu produktów w cenach regularnych, nie objętych ofertami promocyjnymi oraz kodami rabatowymi na stronie sklepu www.plumbike.eu
 2. Voucher posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny i może być wykorzystany wyłącznie do nabycia produktów nieprzecenionych dostępnych w sklepie www.plumbike.eu. Aby wykorzystać voucher, Klient uaktywnia kod vouchera poprzez dodanie wybranego produktu do Koszyka, a następnie poprzez wpisanie kodu w polu oznaczonym „Wykorzystaj kupon”. Po wpisaniu i zaakceptowaniu poprawnego kodu wartość zamówienia zostanie pomniejszona o odpowiednią wartość vouchera.
 3. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu vouchera podczas zakupu w sklepie www.plumbike.eu. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz nie podlega zwrotowi. Voucher Plumbike ważny jest 12 miesięcy od daty wystawienia.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką został wystawiony voucher. W przypadku, gdy wartość Koszyka przewyższa wartość vouchera, Klient jest zobowiązany do zapłaty różnicy w cenie produktów.
 5. Produkty (nie objęte ofertami promocyjnymi oraz kodami rabatowymi ) zakupione przy użyciu vouchera mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w paragrafie 6 niniejszego regulaminu. Rozliczenie zwrotu zakupionego produktu przy użyciu kodu vouchera następuje poprzez ponowne wystawienie vouchera  o wartości zgodnej z równowartością zwracanego produktu z uwzględnieniem pierwotnej daty ważności vouchera.

§ 10 USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne

          – Prowadzenie Konta Klienta,

          – Newsletter,

          – Poleć znajomemu.

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5.Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

       § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r. godz. 9.00